News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.ตรวจโรงสีข้าวชุมชน จ.ตาก

โรงสีข้าวชุมชนบ้านวังพระยาจันทร์ หมู่ 2 อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก หรือ "ไทยนิยม ยั่งยืน" หมู่บ้านละ 200,000 บาท

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ระบุนำงบประมาณมาจัดซื้อเครื่องสีข้าวและต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้เป็นความต้องการของชาวบ้านในชุมชนที่จะรวมกลุ่มกันสีข้าวไปจำหน่าย ซื้อข้าวเปลือก กิโลกรัมละ 8 บาท หลังสีข้าวแล้วจำหน่ายได้กิโลกรัมละ 28 บาท แต่ทว่าหลังก่อสร้างเสร็จเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว จึงพบปัญหากระแสไฟฟ้าไม่พอใช้ เช่นเดียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการประปาบาดาลที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้ จึงย้ายเครื่องสีข้าวไปไว้บริเวณบ้านญาติ ส่วนศาลาอเนกประสงค์ที่ใช้เงินแผ่นดินปรับปรุงแล้ว จึงไม่ได้ใช้งาน

ป.ป.ช.จังหวัดตาก ตรวจสอบเรื่องนี้โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ร่วมขยายผล หลังชาวบ้านร้องเรียน "โรงสีหายไปไหน" จากการลงพื้นที่ยังพบว่าพื้นที่ไม่เหมาะใช้เป็นโรงสี

นายพิศิษฐ์ตั้งข้อสังเกต เหตุที่ 2 โครงการในพื้นที่บ้านวังพระยาจันทร์ สร้างเสร็จ แต่ไม่สามารถใช้งานได้..