ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 92 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 92 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรทัย และพระพุทธอังคีรสน้อย ประธานพระวิหาร แล้วทรงจุดเครื่องทองน้อยบูชา พระอัฐิ อัฐิพระบูรพการี และพระบูรพาจารย์ พระราชาคณะ 10 รูป สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ 16 รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ประมาณ 250 รูป ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และฉันเพล พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงกรวดน้ำ

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ เชิญผ้าไตร น้ำสรง พานพุ่มดอกบัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน ไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชันษา 92 ปี และในการนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้ผู้แทนเชิญแจกันดอกไม้ น้ำสรง และผ้าไตร ไปถวายด้วย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า "อัมพร ประสัตถพงศ์" ประสูติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2470 ที่จังหวัดราชบุรี เมื่อพระชันษา 13 ปี ทรงบรรพชา ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ในปี 2490 ได้เสด็จมาทรงศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และทรงอุปสมบท ในปี 2491 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช วาสน์ วาสโน ขณะนั้นทรงสมณศักดิ์ที่พระเทพโมลี เป็นพระอุปัชฌาย์ ในปี 2552 ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

จากนั้น ทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช วาสนมหาเถร อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา