ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ขันมาอนุราษฎร์

เวลา 19.00 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ขันมาอนุราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งน้อมนำหลักการโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน ส่งผลให้สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ของโรงเรียน มีลักษณะโดดเด่น ด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน มีผลการดำเนินงานดีเด่นของจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนศูนย์เพื่อนใจฯ เปิดให้บริการมา 9 ปี มีกิจกรรมให้คำปรึกษา การพัฒนาอีคิว กิจกรรมร้องเพลง เต้น เล่นเกมฝึกสมอง และศิลปะประดิษฐ์

จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาเป็นเวลา 16 ปี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ปัจจุบันมีสมาชิกฯ 112,141 คน มีชมรมในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งเรือนจำ 318 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ 57 แห่ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนฯ ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนดำเนินงาน

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร เฝ้า รับพระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวร และเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง พร้อมกันนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ในจังหวัดสมุทรสาคร เฝ้า ขอพระราชทานคำปรึกษาและคำแนะนำเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม

จากนั้น ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์วัน ปัจจุบัน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 มีผลงานชมรมฯ ประเภทสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการอยู่ในกลุ่มต้นแบบระดับเงิน 2 ชมรม และรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 1 ชมรม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด