ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน ที่จังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อจัดการศึกษาให้กับนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ทักษะการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาตามความถนัด ทั้งยังส่งเสริมทักษะวิชาการ อาชีพ และการดำเนินชีวิต ปัจจุบันมีนักเรียน 788 คน โดยองคมนตรีเน้นย้ำให้ครูปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีของชาติ และยังได้ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษา ที่โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อำเภอนครไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จนได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิยุวสถิรคุณให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษารางวัล Moe Awards ระดับประเทศ ประเภทโครงการสาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากนั้น เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยคอม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ลดช่องว่างของความแตกต่างในพื้นที่ห่างไกล สำหรับโรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2478 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 233 คน จัดการเรียนการสอนด้านอาชีพที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามศักยภาพความพร้อม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางพัฒนานักเรียน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด