ข่าวในพระราชสำนัก

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์

เช้าวันนี้ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ ซึ่งเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการจากจังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู เข้ามาศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบอยู่ประจำ ปัจจุบันมีนักเรียน 626 คน โดยจัดการศึกษา มุ่งเน้นให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ และเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ การพัฒนาทักษะ การดำรงชีวิตในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผ่านมานักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ อาทิ "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ" ที่จังหวัดบุรีรัมย์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ในตอนบ่าย เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนักเรียน 841 คน โดยได้เยี่ยมชมห้องสมุด และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโรงเรียนฯ ได้มีการทำโรงสีข้าว ปลูกผัก เลี้ยงไก่ เป็ด แพะ และหมูป่า นอกจากนี้ ด้านการเรียนการสอน มุ่งเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กด้อยโอกาสให้มีความรู้สู่สากล ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งฝึกประสบการณ์ในด้านอาชีพให้แก่นักเรียน มีการส่งเสริมอาชีพอิสระ เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน โดยจัดเป็นหมู่บ้านนักเรียน ได้แก่ หมู่บ้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และหมู่บ้านเกษตรปศุสัตว์ ทำให้โรงเรียนฯ เป็นสถานศึกษาระดับดีเด่น ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด