News

7 จุดประกาย : เตรียมตัวซ้อมก่อนไปขึ้นเรือ

โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 46 แล้ว ทุกปีจะมีการคัดเลือกเยาวชนไทยจากทั่วประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 18-30 ปี จำนวน 28 คน ไปขึ้นเรือสำราญใช้ชีวิตแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนๆ อีก 10 ประเทศอาเซียน รวมทั้งหมด 330 คน เป็นเวลาจำนวน 52 วัน

เราขอส่งกำลังใจให้กับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยทุกๆ คนเลย ให้นำเสนอความเป็นไทยให้โลกได้รับรู้และนำประสบการณ์ที่ได้กลับมาต่อยอดให้กับน้องๆ ต่อไป