คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจขุดลอกบึงพระราม อยุธยา ตอนที่ 1

วันที่ 4 ก.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่าจ้าง 38,090,000 บาท โดยสำนักศิลปากรที่ 3 ทำสัญญาจ้างเอกชน เริ่มดำเนินงานวันที่ 31 มีนาคม 2561 เสร็จ 25 มีนาคมที่ผ่านมา แบ่งเป็นงานปลูกต้นไม้, ตัดแต่งกิ่งไม้, ปลูกบัวสาย, บัวหลวงดอกขาว, ปรับพื้นที่, ปลูกหญ้า ตลอดจนซ่อมสะพานไม้ สะพานคอนกรีต

ชาวบ้านตั้งข้อสังเกต ส่งเรื่องร้องเรียนมาที่คอลัมน์หมายเลข 7 ว่างานขุดลอกดินเลน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ปริมาณดิน 165,860 ลูกบาศก์เมตร ผู้รับจ้างดำเนินงานตามขั้นตอนที่ระบุในสัญญาหรือไม่

อธิบดีกรมศิลปากร มอบหมายสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยาชี้แจง ดินที่ขุดลอก แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 40% นำไปปรับแต่งขอบบ่อตามที่ระบุในสัญญาจ้าง ส่วนอีก 60% นำไปเก็บรักษาไว้เพราะเป็นสมบัติของแผ่นดิน ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้รับจ้างขุดลอกตามแบบในสัญญาจ้างหรือไม่ มีภาพถ่ายเป็นหลักฐาน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7