ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปสู่การปฏิบัติจริงทำให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ในตอนบ่าย ไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเข้าไปดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เช่น การพัฒนาอัตลักษณ์เพื่อสร้างความยั่งยืนของอำเภอสันกำแพง โดยเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมาตรฐาน สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวแบบล้านนาสร้างสรรค์ ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโครงการขับเคลื่อน อาทิ การพัฒนากระเป๋าสะพาย ผ้าทอกะเหรี่ยง และเครื่องดื่มนพเก้าข้าวสามหมอก, การพัฒนาหมู่บ้านกาแฟอินทรีย์ บ้านห้วยบง อำเภอขุนยวม ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถยกระดับเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้นการสร้างงาน ลดช่องว่างทางรายได้ โดยมีการดำเนินงานแบบครบวงจรทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ผลลัพธ์ที่ได้นำไปสู่การเชื่อมโยงอัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวของทั้ง 2 จังหวัด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด