News

กรมปศุสัตว์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ด้วย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระราชประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย และให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น 

กรมปศุสัตว์ จึงได้โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น โดยปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตั้งแต่การผ่าตัดทำหมันสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงและประชาชนที่สนใจ ตั้งเป้าให้ประชาชนเฝ้าระวังและดูแลตนเองรวมถึงสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงปลูกจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบด้วย