News

บัวบูชา พาเที่ยว : เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนฯ ครั้งที่ 5

งานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2562 ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน ผ่านสื่อภาพยนตร์ และผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทำ ผลิต เผยแพร่ และจำหน่ายภาพยนตร์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน โดยเทศกาลครั้งนี้มีภาพยนตร์จาก 13 ประเทศ 30 เรื่อง จาก "อาเซียน +3" (จีน เกาหลี และญี่ปุ่น)