คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจขุดลอกบึงพระราม อยุธยา ตอนที่ 2

วันที่ 5 ก.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ปริมาณดิน 165,860 ลูกบาศก์เมตร ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่าจ้าง 38,090,000บาท เฉพาะค่างานขุดลอกดิน เป็นเงิน 9.8 ล้านบาท ที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ามีการขุดลอกตามขั้นตอนและได้ปริมาณตามที่ระบุในสัญญาจ้างหรือไม่

นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยาชี้แจง ในสัญญาระบุให้ผู้รับจ้างขุดลอกบึงพระราม ระดับความลึก 1 เมตร โดยดินเลนที่ขุดลอก 40% ใช้ปรับแต่งไหล่บึงและแต่งพื้นที่เตรียมปลูกบัวภายในบริเวณบึงพระรามซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตโบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่เหลืออีก 60% หรือประมาณ 84,000 ลูกบาศก์เมตร จึงขนออกไปเก็บที่วิทยาลัยเกษตรกรรมเก่า โดยดินยังอยู่ครบ ไม่มีหน่วยงานราชการใดนำไปใช้ประโยชน์

นอกจากนี้ยังมีค่างานปลูกต้นไม้, ปลูกบัวสาย, ซ่อมสะพาน โดยมีการปรับเพิ่ม-ลดงานหลายรายการ เฉพาะค่างานปลูกบัวสายดอกแดง มีการปรับลดจาก 154,059 ต้น เหลือ 143,519 ต้น ราคาต้นละ 100 บาท เป็นเงิน 14,351, 900 บาท งานปลูกบัวสายดอกขาวอีก 18,815 ต้น ต้นละ 120 บาท เป็นเงิน 2,257,800 บาท

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ฝากข้อสังเกตในฐานะมีประสบการณ์ตรวจเงินแผ่นดิน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7