ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ที่โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและชมนิทรรศการตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าไปส่งเสริมเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น อาทิ โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น โดยยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ การผลิตชาจากผักเชียงดา การแปรรูปอาหารท้องถิ่น เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้, โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู และโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งไปติดตามผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด