News

Green Report : บทสรุปแก่งกระจานเวทีมรดกโลก

3 ปีที่แล้ว ข้อมติที่ประชุมได้มีมติในข้อกังวลให้กลับไปแก้ไขปัญหาใน 2 เรื่อง เรื่องสิทธิชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่แก่งกระจาน และข้อกังวลเรื่องของขอบเขตพื้นที่ระหว่างไทย-เมียนมา ซึ่งรัฐบาลไทยได้ดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการออกกฎหมายถึง 2 ฉบับ เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้ ด้วยการจัดสรรที่ทำกิน และให้สามารถดำรงชีวิตได้ โดยที่ยึดหลักความเสมอภาคของคนทุกกลุ่ม ส่วนการเจรจาขอบเขตพื้นที่ระหว่างไทย-เมียนมาได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจร่วมกันด้วยดี

แต่ข้อแก้ไขตามมตินี้ เป็นข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นก่อนการพิจารณาแก่งกระจาน ที่อาเซอร์ไบจาน จึงทำให้ที่ประชุมใหญ่ นำโดยออสเตรเลีย ติดใจเรื่องสิทธิมนุษยชน จึงต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาหารือนอกรอบ ซึ่งไทยได้เดินหน้าชี้แจงในทุกรายละเอียดอย่างเต็มที่ แต่ด้วยเงื่อนไขของเวลาและการรับทราบข้อมูลของประเทศสมาชิกที่ต้องใช้เวลา จึงทำให้แก่งกระจานได้รับมติที่ประชุมให้ Refers หรือการให้ส่งกลับเอกสารไปดำเนินการตามข้อมติที่ประชุมภายใน 3 ปี โดยที่ประเทศสมาชิกดีใจที่ไทยมีความก้าวหน้าในการแก้ปัญหา

สำหรับมติที่ไทยต้องกลับมาทำข้อมูลชี้แจงคือ ให้สรุปผลการดำเนินงานเรื่องขอบเขตพื้นที่ระหว่างไทย-เมียนมา ที่ลดขนาดไปร้อยละ 15 ให้ศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ และให้จัดทำข้อห่วงกังวลถึงสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ที่มีอยู่ 39 หมู่บ้าน โดยไทยมุ่งหวังว่าจะเร่งดำเนินการเพื่อยื่นเสนออีกครั้งในปีหน้า

อย่างไรก็ตาม ยังถือเป็นทิศทางที่ดีที่ไทยมีแนวโน้มจะเสนอแก่งกระจานเป็นมรดกโลก โดยที่ไม่ถูกตีตกไปดำเนินการใหม่ตั้งแต่แรก

ด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ย้ำว่า ที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะเรื่องการจัดการพื้นที่ทำกินควบคู่กับการอนุรักษ์

แม้การขึ้นเป็นมรดกโลก จะมีผลดีหลายด้าน แต่ถ้าจะยิ่งดี ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและยอมรับร่วมกัน