News

คําสั่งหัวหน้า คสช. ใช้ม.44 ต่ออายุ กสทช. ให้ระงับการสรรหา

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทั้งการขยายบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ ด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะของประเทศ

คลิกอ่านรายละเอียด ราชกิจจานุเบกษา