ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง

เวลา 17.14 น.วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง ประกอบด้วย สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, สามเณรวันมงคล ดีเลิศ วัดโมลีโลกยาราม, สามเณรอาทิตย์ เขียวสองห้อง วัดอุทุมพรทาราม จังหวัดราชบุรี, สามเณรภาสกร ชาลธราวัฒน์ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี และสามเณรฐิติวัฒน์ วันมหาชัย วัดจองคำ จังหวัดลำปาง ที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนาคหลวง โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ แล้วทรงประเคนเครื่องสมณบริขารแด่พระภิกษุนาคหลวง จากนั้น ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

สำหรับการพระราชกุศลทรงผนวชของพระบรมวงศานุวงศ์ และการอุปสมบทนาคหลวง เป็นพระราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณ เป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ในเทศกาลเข้าพรรษาของพระมหากษัตริย์ ในฐานะทรงเป็นพุทธมามกะ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด