ผู้แทนพระองค์ เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างกระแส รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องโทษ พิษภัย ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงให้สังคมตระหนักถึงอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โอกาสนี้ ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคล และองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และศิลปิน นักแสดงแบบอย่าง ที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในงานยังมีนิทรรศการและกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Tag : งานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ