News

Green Report : ไทยทำแผนรับมือโลกร้อนกระทบมรดกโลก

ที่อาเซอร์ไบจาน หนึ่งในประเด็นที่คณะกรรมการมรดกโลกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในเวทีนี้ก็คือ เรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเรื่องนี้เองประเทศไทยมีการจัดทำแผนรับมือเรื่องนี้แล้วด้วย

ในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ได้มีการกล่าวถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อคุณค่าความโดดเด่นและความหลากหลายของแหล่งมรดกโลก ทั้งวัฒนธรรมและธรรมชาติ เพราะมรดกโลกที่มีอยู่มากกว่า 1,000 แหล่ง สามารถเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ดี

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศถูกหยิบยกขึ้นมานำเสนอในเวทีมรดกโลกหลายครั้งจนมีการเรียกร้องให้แต่ละประเทศช่วยกันปกป้อง พร้อมออกคู่มือรายงานการคาดการณ์ กรณีศึกษาของแต่ละประเทศ การจัดการความเสี่ยงและการปรับตัว เพื่อเป็นแนวทางรับมือ โดยเฉพาะปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ผลกระทบต่อแนวปะการัง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์และการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งในบางประเทศก็ประสบความสำเร็จในการปรับตัว

ขณะที่ประเทศไทย แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประสบปัญหาภัยพิบัติแล้ว 2 ครั้ง กรมศิลปากร ได้จัดทำแผนแม่บท เพื่อรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการฟื้นฟูที่ต้องใช้วัสดุที่ไม่กระทบกับโบราณสถาน

นอกจากนี้ยังได้กำหนดโซนนิ่งพื้นที่การเข้า-ออก เพื่อลดการสั่นสะเทือน ผลกระทบจากไอเสียรถยนต์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide)

เช่นเดียวกับแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมล่าสุดที่ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น หรือ Tentative list คือ กลุ่มเทวสถาน ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทปลายบัด จังหวัดบุรีรัมย์ และเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้องจัดทำแผนด้วย

ส่วนแหล่งธรรมชาติของไทย กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ ศึกษาการกักเก็บคาร์บอนฯ ในป่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่า

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติจะเป็นอีกตัวหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม รอไม่ได้..


Facebook : Ch7HD Social Crae