คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องตรวจถนนยางพารา 1 หมู่บ้าน 1 กม. ตอนที่ 1

วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ผู้ประกอบการยางพาราให้ข้อมูลคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ถึงข้อพิรุธในการได้มาซึ่งบริษัทผู้จำหน่ายน้ำยางพารา 3 บริษัท เพื่อทำถนนในโครงการถนนยางพารา 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ทั่วประเทศ วงเงินงบประมาณหลายพันล้านบาท ว่าข้อพิรุธเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บน้ำยางพารา เพื่อไปส่งตรวจ ขณะที่หน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำยางก็ไม่ใช่ที่กำหนดใน TOR (Term of Reference – ข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง ประกอบด้วยขอบเขตและรายละเอียดของงาน)

กรณีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาชี้แจง การยางแห่งประเทศไทย ไม่มีอำนาจอนุมัติให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานน้ำยางพาราที่จะใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน

ขณะที่หนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้ยอมรับว่า พบข้อสังเกตที่อาจทำให้การดำเนินโครงการนี้ไม่โปร่งใส เป็นธรรม

นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตเรื่องสถานที่ส่งตรวจน้ำยางพารา และระยะเวลาในการตรวจสอบจาก 21 วัน เป็น 7 วัน...

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7