รายงานพิเศษ : ชุมชนคนทำบัญชี จ.ชลบุรี

วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

รถซาเล้งพาเที่ยวของหมู่บ้านหนองเซ่ง ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในกิจกรรมของชุมชน OTOP นวัตวิถี ตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หมู่บ้านแห่งนี้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำไร่นาสวนผสมแบบครบวงจร เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือจะขายเป็นรายได้เสริม นอกจากนี้ ยังทำจักสานจากไม้ไผ่ นำไปขายในตลาดชุมชน เสริมรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

ผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยว จะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านตามคำขวัญที่ว่า "นั่งรถชมสวน ชวนเก็บผัก พักชมวิถีพอเพียง" จุดเด่นของชาวบ้านที่นี่คือมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน และรวมตัวกันจัดตั้งกองทุนรับ-ฝากเงิน เปิดให้กู้ยืมเงินเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้จะนำไปพัฒนาต่อยอดโครงการอื่นๆ ในชุมชน ทำให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นชุมชนพึ่งตัวเองได้

ขณะเดียวกัน ยังเป็นชุมชนจิตอาสา พัฒนาหมู่บ้าน ทางสาธารณะ และจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นการทำความดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

เป็นการสืบสานและต่อยอด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่กรมการพัฒนาชุมชน คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมทุกด้าน เป็นพื้นที่นำร่องเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้านอื่น นำไปปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

การสร้างความเป็นอยู่ให้อยู่ดีกินดี ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ ของการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดเป็นรูปธรรม

Tag : เกาะติดข่าวดัง