องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด ด้วยพลเอก เปรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวัน ตลอด 100 วัน และในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคมนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ หลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วันแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ โดยส่งหนังสือเป็นเจ้าภาพฯ ได้ที่สำนักงานองคมนตรี ถนนสนามไชย เขตพระนคร หรือที่เต็นท์ด้านหน้าพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

Tag : องคมนตรี พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์