องคมนตรี ไปประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

ที่ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 10/2562 โอกาสนี้ คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการการจัดการป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ภายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก องค์การมหาชน แก่ประธานกรรมการมูลนิธิฯ จากนั้น ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเร่งด่วน คือ ความยากลำบากของเส้นทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก เนื่องจากฝนตกหนัก เส้นทางคมนาคมที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมีหลายจุดที่ยากลำบาก และบางจุดเดินรถไม่ได้ จึงต้องปรับแผนการส่งเสริมเกษตรกร จากเดิมที่ส่งเสริมผักใบเปลี่ยนไปเป็นผักผล และไม้ผล ซึ่งขณะนี้ได้เร่งสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ. เพื่อแปรรูปอบแห้งพริกกะเหรี่ยง ลดปัญหาในการขนส่ง และเพิ่มแผนการส่งเสริมไม้ผลยืนต้น ได้แก่ อาโวคาโด และเสาวรส ที่ได้ทดลองส่งเสริมมาระยะหนึ่งแล้ว โดยพืชผักผลไม้เหล่านี้ยังใช้พื้นที่ผลิตน้อยกว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของเกษตรกรในพื้นที่ ส่วนการจัดการด้านการตลาด ได้ปรับแผนโดยเน้นจำหน่ายตลาดกลุ่ม Modern Trade ในพื้นที่มากขึ้น เพื่อลดเวลาในการขนส่ง

Tag : องคมนตรี ประชุมโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง