องคมนตรี ไปติดตามความก้าวหน้าโครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ไปติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้น เพื่อให้คำแนะนำส่งเสริมการทำเกษตรที่ถูกหลักวิชาการ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อลดการบุกรุกทำลายป่า โดยให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ และเรียนรู้การทำการเกษตรที่ถูกต้อง จากการดำเนินงานราษฎรได้ร่วมกันฟื้นฟูดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธารได้มากถึง 10,500 ไร่ มีการปลูกป่าทดแทน 6,400 ไร่ พื้นที่ป่าธรรมชาติ 4,100 ไร่ ทั้งยังร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้น ทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ เช่น การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้

พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินโครงการฯ และเยี่ยมราษฎร เพื่อรับทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ ปัญหา และอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไขสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โอกาสนี้ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาและร่วมกิจกรรมดำนาโยนกับราษฎรบ้านสบขุ่นด้วย

Tag : องคมนตรี โครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ น่าน