News

กทม.เตรียมถ่ายโอนข้อมูลสุขภาพให้ สปสช.ดูแล

การลงนามในครั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศการบริการสาธารณสุขของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการใช้ข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานสำรวจชุมชน, การเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน, การบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ โดยเชื่อมโยงกับแผนที่เชิงรหัส (Digital Map)

โดยกรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะเชื่อมโยงระบบข้อมูล พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจวางแผนเชิงนโยบาย ภายใต้ชื่อ "Bangkok Health Data Center" (BHDC) และจะติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งระบบสื่อสารในการเชื่อมโยงข้อมูล รวมทั้งพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้สามารถเชื่อมโยง สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ ตลอดจนคุมระบบรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลของ กทม.พบว่าประชากรในพื้นที่ประมาณ 8,000,000 คน เป็นสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3,700,000 คน สิทธิ์ประกันสังคม 3,500,000 คน สิทธิ์ข้าราชการ 661,290 คน และสิทธิ์อื่นๆอีก 236,238 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง