พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

ฯพณฯ นายคัลต์มา บัตทุลกา ประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย กรุงอูลานบาตอร์

ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุก และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมองโกเลีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนายิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tag : พระราชสาส์น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานาธิบดีมองโกเลีย วันชาติมองโกเลีย พระราชสาส์นอำนวยพร