สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมวิชาการนานาชาติสภาดนตรีโลก ครั้งที่ 45

วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 09.54 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติสภาดนตรีโลก ครั้งที่ 45 ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภาดนตรีโลก จัดขึ้นจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคมนี้ ณ หอประชุมจุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรมและอาคารบรมราชกุมารี เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการแสดงวัฒนธรรมดนตรีจากประเทศต่าง ๆ 76 ประเทศ มีการนำเสนอผลงานวิชาการกว่า 860 บทความ โดยเป็นการจัดประชุมทางดนตรีและนาฏศิลป์ระดับนานาชาติขนาดใหญ่ ครั้งแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในรอบ 70 ปี

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงโขน ตอน "พระรามรบทศกัณฐ์" และทรงฟังปาฐกถา เรื่อง "ทฤษฎีการข้ามเขตพรมแดนและกระบวนทัศน์ในการศึกษาดนตรีชาติพันธุ์วรรณนาของดนตรีพื้นบ้าน : วิสัยทัศน์ของหมอลำในแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญชัย ชนไพโรจน์ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวไทยอีสาน และชาวลาวในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นำเอาดนตรีหมอลำและแคนเข้าไปเผยแพร่ในทวีปยุโรปและอเมริกา ทั้งยังนำเสนอทฤษฎีการข้ามพรมแดนระหว่างวัฒนธรรมดนตรี ซึ่งต้องก้าวข้ามกำแพงที่ขีดกั้นระหว่างดนตรีประจำชาติและดนตรีพื้นบ้าน เพื่อให้ดนตรีหมอลำเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับสากล

สำหรับสภาดนตรีโลก คือ สภาวิชาชีพดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ก่อตั้งมากว่า 70 ปี มีสมาชิก 129 ประเทศ จำนวน 5,000 คน ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่เกี่ยวกับงานวิจัย และวิชาการทางด้านดนตรี เกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีชาติพันธุ์วิทยาทั่วโลก

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมวิชาการนานาชาติสภาดนตรีโลก ครั้งที่ 45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย