นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 20:07 น.

Views

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ และคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ซึ่งจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา มีห้องเรียน 30 ห้อง นักเรียน 913 คน โอกาสนี้ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนด้วย

จากนั้นไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ซึ่งกรมชลประทาน สนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อสร้างขึ้นเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในอำเภอสอง และอำเภอเมือง มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค และเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยจะมีความจุ 8.55 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในฤดูฝนได้ 7,500 ไร่ มีน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร 1,881 ครัวเรือน

ในตอนบ่าย ไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอกน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2559 เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 3, 9 และ 11 ที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ 570,000 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จเมื่อปี 2561 มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 5 หมู่บ้าน 932 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร 700 ไร่ ในช่วงฤดูฝน

Tag : องคมนตรี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคเหนือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน