ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม

วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 20:08 น.

Views

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 การถวายเทียนพรรษาเป็นกิจกรรมสำคัญในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อให้พระสงฆ์ทำพิธีปวารณาเข้าอยู่จำพรรษา ณ อาราม ตลอด 3 เดือน เนื่องจากเป็นช่วงเพาะปลูกของชาวบ้าน พระสงฆ์จะจำพรรษาที่วัด เพื่อตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์ โดยทางวัดฯ ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษาเป็นปีที่ 39 เพื่อมอบให้แก่วัดต่าง ๆ ในเขตบางพลัด และต่างจังหวัด รวม 29 วัด

วัดอาวุธวิกสิตาราม เป็นวัดเก่าแก่ เดิมชื่อวัดปากคลองบางพลัด ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อวัดใหม่ว่า "วัดอาวุธวิกสิตาราม" โดยได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อปี 2539 นอกจากเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจแล้ว ยังเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ-สามเณร ทั้งแผนกธรรมและบาลี ตลอดจนเป็นสำนักวิปัสสนาและศูนย์อบรมจริยธรรม ปัจจุบันมี พระเทพปัญญามุนี เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุและสามเณร จำพรรษา 120 รูป

Tag : ผู้แทนพระองค์ ถวายต้นเทียนพรรษา วัดอาวุธวิกสิตาราม วันเข้าพรรษา