ปคม.ดึงเยาวชนเสริมความรู้ ไม่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ กับโครงการ 'สิบแปด ต้องห้าม'

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 07:15 น.

Views

ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ เปิดอบรมให้ความรู้เยาวชนในพื้นที่ จังหวัดระยอง ส่งเสริมเด็กรู้เท่าทันสื่อ ไม่ตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์

ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ ปคม. เปิดอบรมโครงการ สิบแปด ต้องห้าม ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา โรงเรียนเพรักษมาตา และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดระยอง หลังสถานการณ์ค้ามนุษย์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง และมีความซับซ้อนจากสภาพสังคม อาจส่งผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้โดยง่าย จนทำให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ หรือ ค่านิยมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน เช่น การบริโภควัตถุนิยม, การใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยเกินตัว, การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม, การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจนำไปสู่การถูกล่อลวงให้ขายบริการทางเพศ และการค้าประเวณี หรือ ถูกนำไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบของการค้ามนุษย์ได้

ตำรวจ ปคม. เล็งเห็นปัญหาสำคัญเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในการใช้สื่อออนไลน์ รวมถึงให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นเครือข่ายในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดดังกล่าวอีกทางด้วย

Tag : สนามข่าว 7 สี ปคม ค้ามนุษย์ โครงการสิบแปดต้องห้าม ขบวนการค้ามนุษย์