ป.ป.ช.ยกระดับ อปท.ลดทุจริต

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 11:21 น.

Views

พลเอกบุณยวัจย์ เครือหงส์ ป.ป.ช. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล เป็นประธานในงานยกระดับธรรมาภิบาลด้วยการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ โดยกล่าวในตอนหนึ่งว่า ป.ป.ช.ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตครบทั้ง 7,582 แห่ง

โดยหวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับธรรมาภิบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยไม่น้อยกว่า 50 คะแนนตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ.ศ.2560-2564