สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 08.23 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ ปัจจุบัน เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 710 คน โรงเรียนฯ มีการจัดเก็บข้อมูลประวัติของนักเรียนที่ดี ทำให้ทราบพื้นฐานชีวิต และความเป็นอยู่ของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้ครูดูแลเอาใจใส่ และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ส่วนความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ อาทิ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติจริงในการซื้อสินค้า ให้บริการ เกิดความร่วมมือ สามารถทำงานร่วมกัน และแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผล มีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ในอนาคต

ส่วนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน เน้นส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดยมีหน่วยงานเข้ามาฝึกอบรม เช่น ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร คลองเตย มาสอนวิชาเสริมสวยแก่นักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งเสริมความรู้ บริการวิชาการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจการบริการด้านโรงแรม นอกจากนี้ ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยพาณิชยการบางนา ในโครงการจัดการศึกษาเรียนรวม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทวิศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนควบคู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ด้านกิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐาน ต้นทานตะวันอ่อน ถั่วงอก และผลิตปุ๋ยหมัก

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรห้องสมุดที่จัดกิจกรรมพี่สอนน้องอ่านหนังสือ แนะนำหนังสือน่าอ่าน และชมรมใยแมงมุมนักอ่าน เพื่อส่งเสริมการอ่าน ส่วนศูนย์การเรียนรู้ "อีโคสคูล" มีการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเข้าไปมีบทบาทในการป้องกัน ฟื้นฟู รักษา และใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เวลา 10.06 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ หลักสูตรสามัญ หลักสูตรกีฬา หลักสูตรเฉพาะทางขนมอบ และหลักสูตรสองภาษา ไทย-อังกฤษ ปัจจุบันมีนักเรียน 1,663 คน โดยได้ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย NT สูงกว่าระดับประเทศ 3 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอาหารกลางวันและภาวะโภชนาการ มีการประกอบอาหารครบ 5 หมู่ในมื้อกลางวัน มีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง และให้นักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรม "กล้วย 1 ใบ ไข่ 1 ฟอง" มีครูโภชนาการเป็นผู้ควบคุมดูแล รวมถึงจัดโปรแกรมควบคุมอาหารในนักเรียนที่มีน้ำหนักเกิน ควบคู่การออกกำลังกายหลังเลิกเรียนทุกวัน นอกจากนี้ ยังเรียนรู้การปลูกผักในพื้นที่จำกัดผ่านโครงการเกษตรฯ เช่น กะเพราขวด และถั่วงอกคอนโด เพื่อรับประทานในครอบครัว โดยสอดคล้องกับบริบทของสภาพชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่พักอาศัยในคอนโด หรือห้องเช่า

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรม อาทิ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ การเลี้ยงปลาดุก ปลาสวยงาม ไส้เดือน และเพาะเห็ด ที่ผ่านมามีนักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดทักษะต่าง ๆ เช่น รางวัลชนะเลิศรายการเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2560, รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทการอ่านสุนทรพจน์ โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ รวมถึงรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านการพัฒนาเยาวชน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14 ประกายเพชร

นอกจากนี้ นักเรียนชั้นมัธยมยังมีทักษะในกิจกรรมสหกรณ์ ได้เรียนรู้การทำบัญชีรายรับรายจ่าย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการเงินของตนเอง และสามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือน

เวลา 13.25 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ

โรงเรียนแห่งนี้ เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 447 คน เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2551 ผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชดำริ เริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกิจกรรมสหกรณ์ มีการเปิดร้านค้าสหกรณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบการซื้อ-ขาย และจัดทำบัญชี โดยนักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อบรมกิจกรรมบัญชีต้นกล้า เพื่อนำความรู้การจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายไปเผยแพร่ให้กับครอบครัว อันเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีในการใช้จ่าย, กิจกรรมการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ มีการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าว แปลงเกษตรปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาดุก และการเพาะเห็ด ผลผลิตที่ได้บางส่วนนำไปประกอบอาหารมื้อเช้าและกลางวัน โดยเน้นให้ทุกคนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่, การทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมัก เพื่อบำรุงดินให้ได้ผลผลิตที่งอกงาม โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี, กิจกรรมแปรรูปผลผลิตภายในโรงเรียน อาทิ ขนมกล้วยรวยรัก หรือขนมกล้วยจี่, มัจฉาบ้ายอ หรือ ห่อหมกปลาดุก และน้ำสมุนไพร รวมถึงกิจกรรมห้องสมุด มีการจัดมุมรักการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการตามจุดบริการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในโรงเรียน เน้นให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ มีสมุดจดบันทึกการอ่าน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน ทุกเช้าจะต้องอ่านหนังสือให้เพื่อน หรือครูฟัง

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนวัดอินทราวาส