News

ศาลฎีกามีมติ 141 ต่อ 28 เสียง ให้ ป.ป.ช.ถูกฟ้องร้องได้

12 กรกฏาคม 2562 มีรายงานข่าวว่า ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา มติด้วยคะแนนเสียง 141 ต่อ 28 เห็นว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช.) ถูกฟ้องร้องได้

กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจาก การเห็นแย้งขององค์คณะในศาลฎีกา กรณีที่มีโจทย์ยื่นฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช.) โดยหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ซึ่งเป็นเจ้าของคดี มีความเห็นตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ พิพากษาว่า ป.ป.ช. เป็นองค์กรพิเศษที่ได้รับความคุ้มครอง ไม่สามารถฟ้องร้องได้ แต่ผู้ช่วยผู้พิพากษาอีก 2 คน ซึ่งเป็นองค์คณะ มีความเห็นแย้ง โดยเห็นว่า ป.ป.ช. ถูกฟ้องร้องได้ ทำให้ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นัดที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว ก่อนในที่สุด ที่ประชุมจึงมีมติดังกล่าว