องคมนตรี เปิดโครงการพระดาบสสัญจร และติดตามงานออกหน่วยให้บริการประชาชน ที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 20:07 น.

Views

ที่โรงเรียนบ้านชีวิทยา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานเปิดโครงการพระดาบสสัญจร ซึ่งมูลนิธิพระดาบส ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการออกหน่วยให้บริการประชาชน ทั้งการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร อบรมให้ความรู้การดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้ปุ๋ยบำรุงดิน สาธิตการใช้เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก การใช้เตาเผาแกลบเพื่อให้ได้ปุ๋ยและน้ำส้มควันไม้ การแปรรูปอาหาร บริการตัดผม และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

โอกาสนี้ ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชน 200 ชุด และถวายเครื่องไทยธรรมพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 10 ชุด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในพื้นที่ มอบรถเข็นผู้พิการ ไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ และต้นกล้ายางนา กับมอบใบประกาศกับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมช่างซ่อมรถไถที่ใช้ในการเกษตร พร้อมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช 50,000 ตัว ลงในบ่อน้ำของโรงเรียน เพื่อโครงการอาหารกลางวัน ตลอดจนร่วมปลูกต้นยางนา และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมมอบโรงสีข้าวชุมชนขนาดเล็กให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี โดยมูลนิธิพระดาบส และสำนักพระราชวัง เพื่อใช้ในการสีข้าวในชุมชน 1 เครื่อง

Tag : พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี โครงการพระดาบสสัญจร ถุงพระราชทาน โครงการพระดาบส