สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 13 ก.ค. 2562 เวลา 19:52 น.

Views

เวลา 15.12 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังพระวิหาร ทรงเป็นประธานในพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งมูลนิธิราชสกุลอาภากร ร่วมกับกองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นเหรียญที่ระลึก ในโอกาสบูรณะอาคารวิหารน้อย ภายในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อมอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนบูรณะอาคารวิหารน้อย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อปี 2426 เพื่อเป็นศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดสูงเท่าเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ หรือเจ้าจอมมารดาแพ โดยเป็นอาคารทรงยุโรปหลังใหญ่ หลังคามุงกระเบื้อง ประตูหน้าต่างทำด้วยไม้เจาะช่องกรุกระจกสีลวดลายเรขาคณิต ปัจจุบันเป็นที่บรรจุพระอัฐิของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพระประยูรญาติ โดยราชสกุลอาภากร และกองทัพเรือ ร่วมกันบูรณะเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งใช้หลักวิชาการบูรณะอาคารโบราณ ผสานวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อบูรณะอาคารที่มีอายุ 136 ปี ให้มีความคงทนและงดงาม โดยแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2423 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาโหมด หลังทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือที่ประเทศอังกฤษแล้ว  ในปี 2443 ได้เสด็จกลับเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือ โดยทรงปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนนายเรือให้เจริญก้าวหน้า ทำให้ทหารเรือไทยมีความรู้ความชำนาญ สามารถเป็นครูและเป็นผู้บังคับบัญชาได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาชาวต่างชาติ ด้วยทรงวางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ และระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ภายในกองทัพเรือ ทำให้กองทัพเรือไทย มีความทันสมัย มีมาตรฐาน และเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ จึงทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่า "องค์บิดาของทหารเรือไทย"

เวลา 17.22 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุด้านทิศใต้ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ นางชัชรัตน์ เกษมศรี ณ อยุธยา ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 สิริอายุ 84 ปี

นางชัชรัตน์ เกษมศรี ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2478 เคยทำงานเป็นจิตอาสา ที่สภากาชาดไทย และเป็นครู ที่โรงเรียนกิตติคุณวิทยา เขตพญาไท ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับหม่อมหลวงเตือนใจ เกษมศรี มีธิดา 4 คน ซึ่งได้ให้การดูแลอบรมเลี้ยงธิดาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ และธิดาหนึ่งใน 4 คน ของนางชัชรัตน์ คือ นางวิชนี เกษมศรี ณ อยุธยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการเขตอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ พิธีมังคลาภิเษกเหรียญ