ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตดุสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง และพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณริมทางรถไฟและคูน้ำ จากแยกยมราชถึงสถานีรถไฟสามเสน และจากสถานีรถไฟสามเสนถึงแยกประดิพัทธ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนจิตรลดา และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมตัดแต่งกิ่งไม้, เก็บกวาดทำความสะอาดทางเท้า, ขุดลอกคลองระบายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางรถไฟ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม รวมทั้งทำให้ผู้สัญจรได้รับความสะดวกปลอดภัย อันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายที่ทรงมุ่งหวังให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดี และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมทำความดี มีจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นการสร้างความสามัคคี พัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด