พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2562

วันที่ 14 ก.ค. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

ฯพณฯ นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศ และประชาชนชาวฝรั่งเศส

ประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีความสัมพันธ์ฉันมิตรมายาวนานด้วยการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่าน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า รัฐบาลทั้งสองฝ่าย จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ทั้งสองประเทศสืบไป

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส วันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส พระราชสาส์น