สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ พลตรีหญิง สมศรี ศรจิตติ อดีตรองหัวหน้ากองการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 14 ก.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 17.35 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดโสมมนัสวิหาร ในการพระราชทานเพลิงศพ พลตรีหญิง สมศรี ศรจิตติ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากไตวายเรื้อรัง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 สิริอายุได้ 100 ปี

พลตรีหญิง สมศรี เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2461 เป็นบุตรีของพันเอกพระพินิจเสนาการ ศุข อัญชนานนท์ เจ้าเมืองแปดริ้ว กับนางพินิจเสนาการ ชุบ อัญชนานนท์ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์, ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเรือน จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ และอนุปริญญา สาขาอักษรศาสตร์ เมื่อกลับประเทศไทย เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนการเรือนพระนคร จากนั้น ได้เป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษา และดำรงตำแหน่งต่าง ๆ อาทิ อาจารย์พิเศษสอนวิชาเศรษฐศาสตร์การเรือน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย, อาจารย์ผู้ช่วยแผนกวิชาอักษรศาสตร์กองการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และรองหัวหน้ากองการศึกษา อัตราพันเอก ก่อนเกษียณอายุราชการ ในปี 2558 ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ด้วย

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ พันเอก พิเศษ ประภัศร ศรจิตติ มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ พลตรีหญิง สมศรี ศรจิตติ อดีตรองหัวหน้ากองการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า