นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 14 ก.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

พลเอกเปรม เป็นบุคคลของแผ่นดินที่ปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย ซื่อสัตย์ สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยคุณงามความดีที่พากเพียรปฏิบัติมา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นองคมนตรี ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ และเป็นประธานองคมนตรี ทั้งได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และประธานองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยได้สนิท นับเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ

Tag : องคมนตรี พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา