News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 15 กรกฎาคม 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 15 กรกฎาคม 2562

วันนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนต่อเนื่อง ส่วนปริมาณฝนมีเพียงเล็กน้อย ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์...