รายงานพิเศษ : กองทุนขยะแลกเงิน จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 11:22 น.

Views

บ้านหนองคล้า ม.8 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาคัดเลือกจากการชุมชนที่มีความพร้อม ประกอบสัมมาชีพ จัดทำบัญชีครัวเรือนจัดตั้งกองทุนเป็นการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง

แต่กิจกรรมที่โดดเด่นคือ การจัดตั้งกองทุนชุมชนขยะแลกเงิน มีการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย ให้สัมฤทธิผล โดยให้ชุมชนคัดแยกขยะในครัวเรือนส่งขาย สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิก

เป็นพื้นที่นำร่อง เรื่องการจัดการปัญหาขยะที่เป็นรูปธรรม จากความร่วมมือของคนในชุมชน องค์กรภาครัฐ ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการสืบสานรักษา ต่อยอด การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชนและสร้างความสุขของประชาชน

พลังการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านเกิดความมั่นคงจากการทำบัญชีครัวเรือน จัดทำแผนชุมชน บริหารจัดการขยะ นำมาซึ่งความมั่งคั่งมีสัมมาชีพที่สุจริต บริหารจัดการหนี้ จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เกิดการออม พัฒนาสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน เกิดกองทุนต่างๆ นำมาซึ่งความสุขอย่างยั่งยืน

Tag : เกาะติดข่าวดัง