ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 09.05 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอับดุลเลาะห์ ญุมอะห์ อับดุลเลาะห์ อัลชัรฮาน (Mr.Abdullah Jomaa Abdullah AlSharhan) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

นายอีโว ซีเบอร์ (Mr. Ivo Sieber) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ และในโอกาสนี้ นางกราซีตา โตเลนติโน (Mrs. Gracita Tolentino) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

นางสุจิตรา ทุไร (Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ และในโอกาสนี้ นายอาร์. สวามีนาถัน (Mr. R. Swaminathan) คู่สมรสเอกอัครราชทูต ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย และมหาวิทยาลัยคอลเลจ ดับลิน ไอร์แลนด์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และนักศึกษาที่ได้รับทุนตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (University of Chinese Academy of Sciences: UCAS) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ และในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 17.55 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2562 ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงชุดต่าง ๆ ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงเป็น "เอกอัครราชูปถัมภก มรดกวัฒนธรรมไทย" และ "วิศิษฏศิลปิน" ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย ทั้งทรงเกื้อหนุน อุปถัมภ์ดนตรีไทย และนักดนตรีไทยมาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้ ได้รับเกียรติจากครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ รวม 38 คน รวมถึงลูกศิษย์และลูกหลานครูอาวุโส ร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงไทย รวม 6 รายการ อาทิ รำถวายพระพร เพลงฟ้อนเงี้ยว, การบรรเลงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย เครื่องใหญ่พิเศษ บทอาศิรวาท เพลงพม่าเห่, การบรรเลงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็ง เพลงโหมโรงเทิด ส.ธ., การบรรเลงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย เครื่องคู่ เพลงสมิงทอง เพลงจำปานารี บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสนี้ ทรงระนาดเอก และทรงขับร้องเพลงอาถรรพ์ เถา ทางดนตรีบ้านพาทยโกศล ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด