ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 09.05 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอับดุลเลาะห์ ญุมอะห์ อับดุลเลาะห์ อัลชัรฮาน (Mr.Abdullah Jomaa Abdullah AlSharhan) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

นายอีโว ซีเบอร์ (Mr. Ivo Sieber) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ และในโอกาสนี้ นางกราซีตา โตเลนติโน (Mrs. Gracita Tolentino) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

นางสุจิตรา ทุไร (Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ และในโอกาสนี้ นายอาร์. สวามีนาถัน (Mr. R. Swaminathan) คู่สมรสเอกอัครราชทูต ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย และมหาวิทยาลัยคอลเลจ ดับลิน ไอร์แลนด์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และนักศึกษาที่ได้รับทุนตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (University of Chinese Academy of Sciences: UCAS) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ และในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 17.55 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2562 ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงชุดต่าง ๆ ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงเป็น "เอกอัครราชูปถัมภก มรดกวัฒนธรรมไทย" และ "วิศิษฏศิลปิน" ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย ทั้งทรงเกื้อหนุน อุปถัมภ์ดนตรีไทย และนักดนตรีไทยมาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้ ได้รับเกียรติจากครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ รวม 38 คน รวมถึงลูกศิษย์และลูกหลานครูอาวุโส ร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงไทย รวม 6 รายการ อาทิ รำถวายพระพร เพลงฟ้อนเงี้ยว, การบรรเลงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย เครื่องใหญ่พิเศษ บทอาศิรวาท เพลงพม่าเห่, การบรรเลงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็ง เพลงโหมโรงเทิด ส.ธ., การบรรเลงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย เครื่องคู่ เพลงสมิงทอง เพลงจำปานารี บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสนี้ ทรงระนาดเอก และทรงขับร้องเพลงอาถรรพ์ เถา ทางดนตรีบ้านพาทยโกศล ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด