พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ที่ห้องประชุมกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สืบสานแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการฯ และราษฎรในชุมชนตำบลบ้านสหกรณ์

จากนั้น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ รายงานความคืบหน้าการถอนสภาพที่ดินกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ, รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์พนักงาน, การพิจารณาร่างระเบียบเงินทุนขยายกิจการ และขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงระเบียบกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ

Tag : พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี คณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง น้ำพุร้อนสันกำแพง