ผู้แทนพระองค์ ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14

วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เป็นการสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรม โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 5 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, สื่อผสม และวาดเส้น ใน 5 ช่วงอายุ คือ 5-8 ปี, 9-12 ปี, 13-16 ปี, 17-20 ปี และ 21-25 ปี มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด รวม 998 ผลงาน โดยมีศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยปีนี้ มีผลงานที่ได้รับรางวัล 55 ผลงาน และผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดง 172 ผลงาน ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ได้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคมนี้

Tag : การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร