News

รายงานพิเศษ : ฐานเรียนรู้สัมมาชีพชุมชน จ.ลำปาง

ฐานเรียนรู้สัมมาชีพชุมชน บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ถูกพัฒนาให้เป็น 1 ในกิจกรรมสำคัญของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ หมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอีกด้วย โดยที่นี่ได้นำรถซาเล้งมาให้บริการนักท่องเที่ยวนั่งชม ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ของกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เช่น ฐานผลิตปุ๋ยอินทรีย์, ศูนย์อนุรักษ์เพาะพันธุ์สัตว์ริมแม่น้ำวัง, ฐานทำพรมเช็ดเท้า

หมู่บ้านแห่งนี้ยังมีกลุ่มสัมมาชีพเลี้ยงวัวเนื้อ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่าง ที่กลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่มั่งคั่งอย่างยั่งยืน โดยปลูกหญ้าไว้ตามหัวไร่ปลายนาสำหรับเป็นอาหารเลี้ยงวัว ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน ให้เกิดมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และพึ่งพาตัวเองได้

ถือเป็นความสำเร็จ ที่เกิดจากความมุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนาหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง เพื่อนำร่องชุมชนอื่นให้นำไปปฏิบัติตามเพื่อขจัดความยากจนให้หมดไป