News

จับประเด็นเป็นข่าว : บัญชีเงินฝาก ทางออกคนเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน

ปัจจุบันการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะในระบบเศรษฐกิจ ยิ่งมีผู้เข้าถึงบริการทางการเงินมาก เศรษฐกิจจะยิ่งขยายตัวดี ในทางตรงข้ามประเทศที่ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินน้อย เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ช้า

ธนาคารโลกพบว่า ในปี 2560 มีประชากรโลกถึง 1 ใน 3 ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร โดยอาเซียนมีประชากรที่ไม่มีบัญชีธนาคารถึง 53 % ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย 50 %

สำหรับประเทศไทย มีคนไทยถึง 82 % ที่มีบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน สูงกว่าประเทศที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน และสูงเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย แม้ว่าจำนวนผู้มีบัญชีเงินฝากของไทยจะสูง แต่ยังมีผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากเกือบ 20 % หรือคิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรไทย

ปัจจุบันหลายประเทศได้เห็นความสำคัญของการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน จึงกำหนดเป้าหมายส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ รวมถึงประเทศไทย วิธีหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน คือสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ซึ่งเป็นด่านแรกที่จะช่วยให้ประชาชนมีโอกาสเก็บออม และกู้ยืมเงิน หรือเข้าถึงบริการทางการเงินอื่น ๆ

ภาครัฐโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยออกแบบบัญชีเงินฝากพื้นฐาน โดยมีสถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้บริการ

โดยบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ไม่กําหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีหรือกําหนดต่ำกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป, ไม่คิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี ถ้าบัญชีไม่เคลื่อนไหว, ไม่คิดค่าทำบัตร และค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็ม และยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินพื้นฐาน เช่น ฝาก, ถอน และโอนเงิน ส่วนการคิดค่าธรรมเนียมอื่นๆ ก็ต้องไม่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

สรุปง่ายๆ คือ บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ต้องเปิดบัญชีได้ง่าย และฟรีค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเปิดบัญชีได้

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน จะช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินมากขึ้น และสามารถต่อยอดไปสู่บริการทางการเงินอื่น ๆ จะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย

ยิ่งระบบการเงินพัฒนา ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วม หรือเข้าถึงบริการทางการเงินมากขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจจะยิ่งสูงขึ้น ทางออกในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการทางการเงิน เริ่มต้นได้จากเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน