News

นายกฯ ชวนหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ลดการใช้ถุงพลาสติก-กล่องโฟม ลดมลพิษ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยแนะนำให้ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม คือ การหิ้วปิ่นโตเข้าวัด จากที่นิยมใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมใส่อาหารที่ทำให้เกิดขยะย่อยสลายยากและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้รัฐบาลจะเดินหน้าจัดการขยะพลาสติก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวาระสำคัญของโลก และขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนเป็นอย่างดี จึงหวังว่าพุทธศาสนิกชนใช้โอกาสนี้หิ้วปิ่นโตบรรจุอาหาร ใส่ถุงผ้า หรือตะกร้า เข้าวัดแทนการใช้ถุงพลาสติก
  
นายกรัฐมนตรียังสนับสนุนให้วัดทั่วประเทศจัดการขยะอินทรีย์จากเศษอาหารเหลือใช้ร่วมกับชุมชน โดยอาจนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพหรือทำน้ำหมัก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การเกษตรอีกด้วย