ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

ค่ำวานนี้ ภายหลังจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขับร้อง และทรงระนาดเอก เพลงอาถรรพ์เถา ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน ด้วย

เวลา 08.18 น. วันนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังอโรคยาอุทยาน 77 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงปลูกต้นไม้ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยทรงปลูกต้นไม้ 5 ต้น ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ต้นนนทรี ต้นพะยูง ต้นจำปีสิรินธร และต้นยางนา นอกจากนี้ นิสิตคณะวนศาสตร์ ได้ร่วมปลูกต้นตะเคียนทอง ยางนา กาจะ พะยูง ลำดวน มะค่าโมง พะยอม สมอพิเภก คำมอกหลวง และยางนา รวม 450 ต้น

อโรคยาอุทยานฯ เป็นอุทยานที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวสาธารณประโยชน์ ในซอยพหลโยธิน 45 บนพื้นที่กว่า 45 ไร่ ตามกรอบแนวคิดผังแม่บทวิทยาเขตสีเขียว ที่กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการพักอาศัยและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวให้ยั่งยืน โดยได้ปรับพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะในระดับชุมชน มีรัศมีการให้บริการตั้งแต่ 3-8 กิโลเมตร ประกอบด้วย สวนไม้ประดับ บ่อน้ำธรรมชาติ ทางเดิน ลู่วิ่ง และที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งสนามกีฬากลางแจ้งต่าง ๆ ที่สามารถปรับใช้งานแบบอเนกประสงค์ เพื่อให้บุคลากร นิสิต และชุมชนโดยรอบ มีสุขภาพแข็งแรง ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ รวมทั้ง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ พรรณไม้ในวังสระปทุม จำนวน 125 ชนิด ได้แก่ พืชดอก พรรณไม้พื้นเมืองของไทย พรรณไม้ต่างประเทศ พืชหายาก รวมทั้งพรรณไม้ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก 15 ชนิด ส่วนนิทรรศการหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและวิชาการ และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด