7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : ชุดตรวจวัณโรครู้ผลเร็ว

ณัฐชนน Love เลย วันนี้ ชมความก้าวหน้าในวงการแพทย์ มีการพัฒนาชุดทดสอบวัณโรคอย่างง่ายฝีมือนักวิจัยไทย ที่สามารถรู้ผลเร็วภายใน 1-2 ชั่วโมง มีราคาถูก ทำให้คนเข้าถึงการรักษาได้ง่ายมากขึ้น

TB LAMP หรือ ชุดทดสอบวัณโรคอย่างง่าย ที่มีการพัฒนาต่อยอดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จะถูกนำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยวัณโรค ใช้การตรวจดีเอ็นเอจากตัวอย่าง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้แทนการตรวจด้วยวิธีการย้อมเชื้อ เนื่องจากมีความไวสูงกว่า และยังสามารถตรวจหาเชื้อวัณโรคได้ทั้งวัณโรคแฝง โดยเฉพาะในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายที่วินิจฉัยยาก ตรวจด้วยวิธีอื่นไม่พบเชื้อ หรือเก็บเสมหะไม่ได้ และช่วยวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด ที่อาจเก็บตัวอย่างจากอวัยวะนั้น ๆ ไม่ได้ เช่น วัณโรคกระดูก วัณโรคต่อมน้ำเหลือง วัณโรคโพรงจมูก ที่มีรายงานแต่พบน้อย

ซึ่งชุดทดสอบ TB LAMP มีการพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อ วิธีการตรวจง่าย สามารถทำได้ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล มีความไวและความจำเพาะต่อเชื้อวัณโรคสูง ที่สำคัญ คือ สามารถรู้ผลเร็วภายใน 1-2 ชั่วโมง สามารถตรวจตัวอย่างได้จำนวนมาก ขณะที่ราคาถูกเพียงชุดละไม่เกิน 200 บาทเท่านั้น ซึ่งถือว่าถูกกว่าวิธีการตรวจดีเอ็นเอด้วยวิธีอัตโนมัติ ซึ่งมีราคาชุดทดสอบ 700 บาท นั่นหมายความว่าจะทำให้คนไทยเข้าถึงการตรวจรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้อีกด้วย

จากข้อมูลพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 120,000 คน เสียชีวิตปีละ 12,000 คน ซึ่งผู้ป่วยร้อยละ 80 ตรวจพบวัณโรคที่ปอด ส่วนที่เหลือพบนอกปอด นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกคาดการว่า 1 ใน 3 ของประชากรมีการติดเชื้อวัณโรคแฝง หรือแบบไม่แสดงอาการ ซึ่งไม่สามารถแพร่เชื้อได้ ซึ่งการรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ให้ครอบคลุม รวดเร็ว เพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง จะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและการแพร่กระจายวัณโรค ซึ่งไทยตั้งเป้ายุติวัณโรคให้ได้ภายในปี 2578