ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 17.17 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

โอกาสนี้ ทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชี ขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้าย-ขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงรับพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏจากเจ้าพนักงาน ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้าย-ขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงสวมมงกุฎประจำฤดูฝนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ เสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่ข้างฐานชุกชี ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ชุบพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปที่ฐานชุกชี ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง ทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม แล้วทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศหน้าธรรมาสน์ศิลา เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์เพชรน้อย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อยแล้วสรงที่พระเศียร และพระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี จากนั้น พระราชทานน้ำสังข์นครแก่พระราชวงศ์ กับทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ 3 รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

เวลา 18.38 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ในการนี้ ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ ทรงถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ แล้วเสด็จขึ้นบนฐานชุกชี ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา 50 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จลงจากฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธชินสีห์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงถวายพุ่มเทียนแด่ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถ ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุดธูปเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เสด็จออกจากพระเจดีย์ไปยังพระวิหารพระศาสดา ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระศาสดา ทรงพระดำเนินไปด้านหลังพระศาสดา ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธไสยา แล้วทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์จำลอง ณ พระวิหารเก๋งด้านทิศตะวันตก ก่อนจะทรงพระดำเนินไปยังพระวิหารเก๋งกลาง ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธวชิรญาณ พระพุทธปัญญาอัคคะ พระพุทธมนุษยนาค ทั้งนี้ วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตามพระวินัยบัญญัติ ไม่ไปค้างแรมที่อื่น โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด