ผู้ประกอบการไก่ส่งออกเสนอรัฐบาลเร่งเจรจาเพิ่มโควตาส่งออกไก่ไปจีน

วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 03:30 น.

Views

นางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ขอให้รัฐบาลชุดใหม่เร่งผลักดันการส่งออกสินค้าไก่สดและไก่แปรรูปเข้าสู่ตลาดจีนเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดประเทศจีนมีความต้องการบริโภคไก่จำนวนมาก ขณะที่จีนมีการนำเข้าสินค้าจากผู้ประกอบการไทยเพียง 5-6 ราย เท่านั้น

โดยต้องการให้รัฐบาลเปิดการเจรจาระหว่างรัฐต่อรัฐกับจีน เพื่อขอเพิ่มใบอนุญาตนำเข้าไก่ส่งออกของไทย เพราะจากการที่พ่อค้าจีนมาเยี่ยมชมโรงงานในไทย ได้ยอมรับในมาตรฐานการผลิตของผู้ประกอบการไก่ไทยรายใหญ่ 25 ราย ที่มีตลาดส่งออก ทั้งในสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น และมีกำลังการผลิตเพียงพอ แต่ติดปัญหาที่ไม่สามารถส่งออกเข้าตลาดจีนได้ ถ้าการเจรจาสำเร็จจะส่งผลดีเป็นห่วงโซ่ต่อพืชผลการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจ้างงาน และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายในประเทศได้

นอกจากนี้ ขอให้กระทรวงการคลังมีมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขและระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการภาคเกษตรและปศุสัตว์ไทย เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียน และเกิดความคล่องตัว สามารถแข่งขันทางการค้าได้ เพราะขณะนี้มีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาร่วมทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบในอนาคต