ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ที่จังหวัดเชียงราย

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยเมื่อปี 2512 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านดอยสะโง้ และมีพระราชดำริว่าควรให้คำแนะนำ ส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ในปี 2522 จึงได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะขึ้น เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรชาวไทยภูเขา โดยให้ปลูกพืชชนิดต่าง ๆ อาทิ องุ่น ผักกาดกวางตุ้ง ฟักทองญี่ปุ่น ดอกคาโมมายล์ หญ้าหวาน และดอกเก๊กฮวย นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อบแห้ง ส่งจำหน่ายร้านโครงการหลวง จุดเด่นของดอกเก๊กฮวยอบแห้ง จะมีสีเหลืองสด และมีกลิ่นหอม ต่างจากดอกเก๊กฮวยทั่วไป นิยมนำไปชงเป็นชา ขณะนี้ ได้ส่งเสริมให้ปลูกแล้ว 36.5 ไร่ ในปีที่ผ่านมา เก็บผลผลิตได้กว่า 20,000 กิโลกรัม สร้างรายได้กว่า 900,000 บาท

ส่วนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง อำเภอเวียงแก่น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย บ้านห้วยแล้ง เมื่อปี 2539 ผู้ใหญ่บ้านฯ ได้มีหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคง ในปี 2542 มูลนิธิโครงการหลวง จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้งขึ้น โดยได้พัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชผัก ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย เน้นการผลิตพืชผักภายใต้โรงเรือนหลังคาพลาสติก พืชที่สร้างรายได้มากที่สุด คือ คะน้าฮ่องกง คอส ผักกาดฮ่องเต้ก้านขาว ขึ้นฉ่าย ผักกาดหอมใบแดง ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้กว่า 4.6 ล้านบาท และยังส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์งานหัตถกรรมของชุมชน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ได้แก่ งานหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อ และเครื่องจักสาน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด